INSOLVENCE, FINANCE, REALITY, PORADENSTVÍ

 • Previous
 • Next

Pro občany a nepodnikatelské subjekty nabízíme kvalifikovanou pomoc při řešení jejich situace formou oddlužení, a to jak formou splátkového kalendáře, tak i formou zpeněžení majetkové podstaty. Toto řešení v sobě zahrnuje širokou škálu služeb od prvotního rozboru a vyhodnocení situace až po zpracování insolvenčního návrhu, popřípadě zastoupení dlužníka v insolvenčním řízení.

Pro ilustraci uvádíme následující :

 • rozbor stávající situace
 • vyhodnocení počtu věřitelů, objemu závazků
 • příprava podkladů pro zpracování insolvenčního návrhu
 • zpracování insolvenčního návrhu, včetně doporučení formy řešení
 • zastoupení dlužníka v insolvenčním řízení

Pro podnikatelské subjekty nabízíme kvalifikovanou pomoc při řešení úpadku či hrozícího úpadku již od prvotních náznaků tohoto stavu. Zde jsme připraveni provést ekonomický rozbor jejich hospodářské situace, vyhodnotit závažnost a navrhnout formu řešení.

Pro ilustraci vybíráme následující :

 • ekonomický rozbor a vyhodnocení stávající hospodářské situace
 • poukázání na možná rizika trestněprávní odpovědnosti statutárních orgánů
 • příprava podkladů, rekonstrukce účetnictví před zahájením insolvenčního řízení
 • navržení nejvhodnějšího postupu – revitalizační / likvidační
 • při revitalizačním – příprava a podání insolvenčního návrhu, zpracování reorganizačního plánu
 • při likvidačním - příprava a podání insolvenčního návrhu – návrh na prohlášení konkursu
 • konzultace a úkony spojené s obranou dlužníka při tzv. „šikanozních návrzích“
 • zastoupení dlužníka v celém průběhu insolvenčním řízení

S ohledem na fakt, že zde uvedené příklady jsou ilustrativní a není možno konkrétní situaci jednotlivých subjektů paušálně shrnout do několika odkazů, pro bližší informace nás prosím kontaktuje na uvedených spojeních.